ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ประจำปีงบประมาณ 2560

  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานสำนักวางแผนการฝึกร่วมเเละผสม ของ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย <22-02-2560> - -
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานสำนักวางแผนการฝึกร่วมเเละผสม(เอกสารเพิ่มเติม - แบบฟอร์ม ปร.4 5 6 ) - -
  จัดซื้ออุปกรณ์สายสื่อสาร ตามโครงการพัฒนาระบบมัลติมีเดีย <21 ส.ค. 60> - -
  จ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานของ กองกลาง กรมยุทธการทหาร และห้องน้ำ-ห้องส้วม ข้างห้องประชุม <21 ส.ค. 60> -


ประจำปีงบประมาณ 2559

  จ้างบำรุงรักษา ซ่อมบำรุงระบบคลังข้อมูล และระบบการจัดการข้อมูล เพื่อสนับสนุนภารกิจ <01-09-59>
  จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของ ยก.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 <31-08-59>
  จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร1 ชั้น5 ชั้น B1,B2 และอาคาร ศสภ.ยก.ทหาร <31-08-59>
  จ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือรับ-ส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง <01-09-59>
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 60
  จ้างปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบคลังข้อมูลและการจัดการข้อมูล<27-12-59>


ประจำปีงบประมาณ 2558

  ประกวดราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร ๑ ชั้น ๕ ชั้น B1,B2 และอาคาร ศสภ.ยก.ทหาร
  งานจัดจ้างบำรุงรักษาซ่อมบำรุงระบบคลังข้อมูล และระบบการจัดการข้อมูลฯ
  งานจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือรับ - ส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงฯ
  แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ <<05/10/2558>>
  ประกาศสอบราคางานจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบคลังข้อมูล และระบบการจัดการข้อมูล <6/11/58>
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน 82 รายการ) <27/11/58>
  จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ <22/07/59>