ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


ประจำปีงบประมาณ 2561

  ประกาศ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ขายทอดตลาดซากพัสดุ ครั้งที่ 1 --
  จัดจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบคลังข้อมูล และระบบการจัดการข้อมูล เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ <23 มี.ค. 61> --
  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ --
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องรับ-ส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมละเอียดสูง <15 ก.ย. 60>
  จ้างบำรุงรักษาซ่อมบำรุงระบบคลังข้อมูล และระบบการจัดการข้อมูล <8 ก.ย. 60>
  จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร ๑ ชั้น ๕ ชั้น B1 <7 ก.ย. 60>
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 61


ประจำปีงบประมาณ 2560

  จ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานของ กองกลาง กรมยุทธการทหาร และห้องน้ำ-ห้องส้วม ข้างห้องประชุม <21 ส.ค. 60>
  จัดซื้ออุปกรณ์สายสื่อสาร ตามโครงการพัฒนาระบบมัลติมีเดีย <21 ส.ค. 60>
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานสำนักวางแผนการฝึกร่วมเเละผสม(เอกสารเพิ่มเติม - แบบฟอร์ม ปร.4 5 6 )
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานสำนักวางแผนการฝึกร่วมเเละผสม ของ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย <22-02-2560>
  จ้างปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบคลังข้อมูลและการจัดการข้อมูล<27-12-59>
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 60
  จ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือรับ-ส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง <01-09-59>
  จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร1 ชั้น5 ชั้น B1,B2 และอาคาร ศสภ.ยก.ทหาร <31-08-59>
  จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของ ยก.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 <31-08-59>
  จ้างบำรุงรักษา ซ่อมบำรุงระบบคลังข้อมูล และระบบการจัดการข้อมูล เพื่อสนับสนุนภารกิจ <01-09-59>


ประจำปีงบประมาณ 2559

  จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ <22/07/59>
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน 82 รายการ) <27/11/58>
  ประกาศสอบราคางานจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบคลังข้อมูล และระบบการจัดการข้อมูล <6/11/58>
  แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ <<05/10/2558>>
  งานจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือรับ - ส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงฯ
  งานจัดจ้างบำรุงรักษาซ่อมบำรุงระบบคลังข้อมูล และระบบการจัดการข้อมูลฯ
  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร ๑ ชั้น ๕ ชั้น B1,B2 และอาคาร ศสภ.ยก.ทหาร
  ประกวดราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)