นโยบายกองทัพไทย๑. กองทัพไทย จะต้องยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. เป็นองค์กรหลักในการพิทักรักษาไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย บูรณาภาพแห่งดินแดง ผลประโยชน์ความมั่นคงของรัฐ และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒.๑ กองบัญชาการกองทัพไทย จะต้องเป็นองค์กรหลักในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง ความเร่งด่วน

ตลอดจนการบริหารจัดการกองทัพไทยในภาพรวม และเป็นองค์กรหลักใน การควบคุม อำนวยการ

และสั่งการปฏิบัติ ต่อเหล่าทัพ ในการแก้ไขปัญหาของชาติตาม ขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎหมาย

๒.๒ เหล่าทัพจะต้องพิจารณาเสริมสร้างกำลังกองทัพให้พร้อมที่จะเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ

ตั้งแต่ปัจจุบัน ภายในแนวคิด การปฏิบัติการร่วม
๓. ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของชาติ
๔. ให้ความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
๕. สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ภายใต้ขีดความสามารถ
๖. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์ตามสายการบังคับบัญชาและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
๗. มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

๗.๑ ให้กำลังพลได้มีส่วนร่วม มอบหมายอำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานระดับรองลงมา มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม

๗.๒ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและบุคคล

๗.๓ ให้กำลังพลกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าทำ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่สร้างความเป็นเลิศขึ้นกับหน่วยงาน

เป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคงที่มีความทันสมัย ๔ ประการ ได้แก่ กำลังพล ยุทโธปกรณ์ หลักนิยม

และ องค์กร

๗.๔ อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย กำลังพลทุกนายดำรงตนให้อยู่ในกรอบวินัยทหารและกรอบจริยธรรม

อันดี ของสังคม