การฝึกอบรมฝ่ายอำนวยการสหประชาชาติ
(UNITED NATIONS STAFF OFFICER COURSE : UNSOC)

ความเป็นมา

          การฝึกอบรมฝ่ายอำนวยการสหประชาชาติเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2549 ในครั้งแรกอบรมความรู้ ให้กับกำลังพลที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพ ซึ่ง ศสภ.ยก.ทหาร (กองปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในขณะนั้น) เป็นผู้จัดการอบรมเป็นภาษาไทย ต่อมาในปีงบประมาณ 50 ฝ่ายสหรัฐฯ ได้ริเริ่มส่งวิทยากร เข้าช่วยบรรยายในหลักสูตร โดยใช้เนื้อหาวิชาที่อ้างอิงกับหลักสูตรของสหประชาชาติ และดำเนินการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร จนถึงปัจจุบัน การฝึกอบรมจะเริ่มประมาณเดือนธันวาคม (ไตรมาสที่ 1) ของทุกปี ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย 60 ปี กองบัญชาการกองทัพไทย ถนน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำลังพลจากบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ของปีนั้นๆ จำนวนประมาณ 30 นาย

Cinque Terre
Cinque Terre

โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมดังนี้

  1. เพื่อฝึกอบรมและให้คำแนะนำ การปฏิบัติที่จำเป็นแก่กำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของกองกำลัง รักษาสันติภาพ ที่อยู่ในระบบบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ให้มีความรู้และความสามารถ โดยผู้ที่ได้รับ การฝึกอบรมแล้ว จะสามารถปฏิบัติภารกิจในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ตามที่สหประชาชาติร้องขอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้กำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการในระบบบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ได้คุ้นเคยกับระบบงานของกองกำลัง รักษาสันติภาพของสหประชาชาติตั้งแต่ยามปกติ
  3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายอำนวยการของหน่วยงานในกองทัพไทย ด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre

รูปแบบการฝึกอบรม

          ฝึกอบรมในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาสันติภาพ อ้างอิงตามมาตรฐานของสหประชาชาติ และฝึกปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการใน กองกำลังรักษาสันติภาพ