กิจกรรมที่สำคัญ

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (JCOESC) ครั้งที่ ๑๐            ในห้วง ๔ - ๗ ก.ค.๖๑ น.ท. ปรัชญา อินทรพานิชย์ หน.ปฏิบัติการ กปก.ศสภ.ยก.ทหาร เป็นผู้แทน ศสภ.ฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธการและการฝึก ไทย-อซ. (JCOESC) ครั้งที่ ๑๐ ณ เมืองย็อกยาการ์ตา อซ. โดยมี จก.ยก.ทหาร เป็นประธานร่วม รวมทั้งทำหน้าที่ล่ามภาษาอินโดนีเซียในห้วงดังกล่าวด้วย โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง คือ ที่ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงาน และแผนงานในอนาคต โดยเฉพาะแผนงาน ASEAN Peacekeeping Staff Exercise ครั้งที่ ๑ ซึ่ง อซ. ให้การชื่นชมผู้เกี่ยวข้องที่ทำให้การปฏิบัติการด้านสันติภาพมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก


Update 2018-07-07