พิพิธภัณฑ์การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กองทัพไทย
MUSEUM OF PEACE OPERATIONS

เปิดให้ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ในกรณีเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ และหากต้องการฟังบรรยายสรุปจะมีเจ้าหน้าที่นำเยี่ยมชมตามพื้นที่ต่างๆ สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
โทร ๐ ๒๕๗๕ ๐๔๓๑, Email : ppd.poc@gmail.com ในวันและเวลาราชการ
Cinque Terre

พื้นที่จัดแสดงส่วนที่ ๑ ส่วนนำเข้า(Introduction)

           กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ คำแนะนำการเข้าชม รวมถึงวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์Cinque Terre

พื้นที่จัดแสดงส่วนที่ ๒ ปัญหาจากความขัดแย้งและภัยพิบัติในพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ที่กองทัพไทยเข้าร่วม(Conflict & Disaster)

           จัดแสดงข้อมูลของประเทศหรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งหรือภัยพิบัติ ก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาจากไทยและองค์การระหว่างประเทศ โดยจัดแสดงเฉพาะประเทศ หรือพื้นที่ที่กองทัพไทยให้การสนับสนุนกำลังเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจพื้นที่จัดแสดงส่วนที่ ๓ ความร่วมมือจากภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา(Intervention)

           จัดแสดงข้อมูลที่แสดงถึงหน่วยงานระหว่างประเทศและหน่วยงานระดับภูมิภาคที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและภัยพิบัติในประเทศต่างๆCinque Terre

พื้นที่จัดแสดงส่วนที่ ๔ การเตรียมความพร้อมของกองทัพไทย(Our Preparation)

           จัดแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม และการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของกองทัพไทยCinque Terre

พื้นที่จัดแสดงส่วนที่ ๕ การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพกองทัพไทย (Our Missions)

           จัดแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของกองทัพไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันCinque Terre

พื้นที่จัดแสดงส่วนที่ ๖ ความสำเร็จจากการปฏิบัติภารกิจ และการดำเนินงานในอนาคต(The Achievement and Way Forward)

           จัดแสดงข้อมูล เนื้อหา บทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ ถึงประสบการณ์ และความสำเร็จที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจ และการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของกองทัพไทยในอนาคต ตลอดจนจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วัตถุจัดแสดง ถ้วยรางวัล โล่ หรือเหรียญเชิดชูเกียรติ ที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจ ให้มีความน่าสนใจ สื่อถึงความสำเร็จและความประทับใจจาการปฏิบัติภารกิจนั้นๆ