ความเป็นมาของ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร

 

                กองบัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะเป็นกองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดตั้ง กองปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ เป็นหน่วยขึ้นตรง ยก.ทหาร เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๓
ทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพกองทัพไทย และต่อมาเนื่องจากภารกิจด้านการรักษาสันติภาพมีขอบเขตกว้างขวางขึ้น ทั้งด้านการรักษาสันติภาพในกรอบความ
ร่วมมือ ทวิภาคี พหุภาคี ตลอดจนการเข้าไปมีส่วนร่วมของกองกำลังไทย ในภารกิจ รักษาสันติภาพ ในภูมิภาคต่างๆ  โดยมีเป้าหมายไปสู่การพัฒนาเป็นศูนย์สันติภาพ
ในระดับภูมิภาค (Regional Peace Operation Center) จึงได้แปรสภาพเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีสถานภาพเป็นทั้งหน่วยฝ่ายอำนวยการ
และหน่วยปฏิบัติ ของกองบัญชาการทหารสูงสุด  เพื่อรับผิดชอบการดำเนินบทบาทด้านการรักษาสันติภาพ ร่วมกับสหประชาชาติิและมิตรประเทศที่ไทย มีความร่วมมือ มีผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีที่ตั้งสำนักงานที่อาคาร “ศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย ๖๐ ปี” ซึ่งเป็นนามอาคาร
ที่ได้รับพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้พระราชทานให้เชิญ ตราสัญลักษณ์ การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ประดิษฐานเหนือนามอาคาร

โครงสร้างการจัด

 

 

 

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

๑. เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกศึกษา
จัดทำโครงการที่ใช้ในการฝึกศึกษาในด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
๒.วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการจัดกำลังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
๓. การคัดเลือกและจัดสรรที่นั่งการฝึกศึกษาด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ทั้งไทยในประเทศและภายนอกประเทศ
๔. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
๕. วิจัย และพัฒนาหลักนิยมในด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
๖. รวบรวม เผยแพร่วิทยาการ ข้อมูลด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ รวมทั้งกิจการห้องสมุด

..................................................................