¡.

                                                            

                     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายงานตัวชี้วัด)

  

                          1. > รายงานผลการปฏิบัติราชการ ยก.ทหาร ปี 53 (รอบ 12 เดือน)

                          2. > รายงานผลการปฏิบัติราชการ ยก.ทหาร ปี 54 (รอบ 12 เดือน)

                          3. > รายงานผลการปฏิบัติราชการ ยก.ทหาร ปี 55 (รอบ 12 เดือน)

                          4. > รายงานผลการปฏิบัติราชการ ยก.ทหาร ปี 56 (รอบ 12 เดือน)

                          4. > รายงานผลการปฏิบัติราชการ ยก.ทหาร ปี 57 (รอบ 12 เดือน)