¡.

 

ข้อมูลที่ ยก.ทหาร สามารถให้บริการ

1.ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง IKONOS

2.ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Spot

3.ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Theos

4.ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat

5.ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (Ortho Photo)

6.ข้อมูลแผนที่ มาตราส่วน 1:1,000,000 (ONC)

7.ข้อมูลแผนที่ มาตราส่วน 1:250,000(ประเทศไทย)

8.ข้อมูลแผนที่ มาตราส่วน 1:250,000 (ประเทศพม่า)

9.ข้อมูลแผนที่ มาตราส่วน 1:250,000 (ประเทศลาว-กัมพูชา)

10.ข้อมูลแผนที่ มาตราส่วน 1:250,000 (ประเทศเวียดนาม)

11.ข้อมูลแผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 (L 7018)

12.ข้อมูลแผนที่ลายเส้น (Vector)

13.ข้อมูล Terrain (DEM= Digital Elevation Model)

14.ข้อมูลแผนที่ 3D แสดงรูปที่ตั้ง ลักษณะช่องทางผ่านเข้าออก (ท่าข้ามตามลำน้ำโขง)

ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูล

แบบฟอร์มการขอรับบริการข้อมูล

ผังหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ยก.ทหาร

 

 

 

update 24/10/2557