กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


พันธกิจ มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน
กำกับดูแล และดำเนินการในด้านยุทธการของกองทัพไทย รวมทั้งการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของกองทัพไทย
มีเจ้ากรมยุทธการทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ขอบเขตหน้าที่ตามกฏหมาย

๑. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน และบริหารงบประมาณ

๒. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการทหารให้เป็นไปตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และประสานกับกระทรวงทบวงกรมที่ร่วมรับผิดชอบ พิจารณาเสนอและประสานนโยบายความมั่นคงแห่งชาติด้านอื่น ๆ ซึ่งกระทรวงกลาโหมจะต้องร่วมด้วยกับกระทรวง ทบวง กรมซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง

๓. พิจารณาประสานและเสนอนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทหารตามความจำเป็น

๔. วางแผน ประสานแผน ทั้งแผนป้องกันประเทศ แผนสนับสนุน และแผนป้องกันร่วมตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ สนธิสัญญาหรือข้อตกลงทางทหาร ตลอดจนแผนการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารเฉพาะที่เกี่ยวกับการฝึก

๕. เสนอแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการทหารและแผนต่าง ๆ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตามแผนงานและโครงการนั้น ๆ ตามความจำเป็น

๖. ดำเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับแผนป้องกันภัยทางอากาศ และแผนซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยทางอากาศ

๗. เสนอความเห็น และประสานงานเกี่ยวกับกิจการรักษาดินแดน การเตรียมกำลังกึ่งทหาร และกำลังประชาชนเพื่อสนับสนุนหน่วยทหาร และกิจการประวัติศาสตร์และโบราณคดีเกี่ยวกับการทหาร

๘. ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการทหารต่างประเทศ และประสานงานเกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศตามที่ได้รับมอบในด้านยุทธการ

๙. เสนอความเห็น และประสานงานเกี่ยวกับงานยุทธการของเหล่าทัพ และกำลังรบอื่น ๆ รวมทั้งองค์การป้องกันร่วมตามสัญญาระหว่างประเทศ และสนธิสัญญาทางทหาร

๑๐. เสนอความเห็น และประสานงานเกี่ยวกับการสงครามพิเศษ ตลอดจนร่วมวางแผนในแผนการป้องกันร่วมตามสัญญาระหว่างประเทศ สนธิสัญญา และข้อตกลงทางทหาร

๑๑. เสนอความเห็น และนโยบายเกี่ยวกับการจัดของส่วนราชการต่าง ๆ ของกองบัญชาการทหารสูงสุด และดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

๑๒. เสนอนโยบายการฝึก ดำเนินการในเรื่องการฝึกร่วม การฝึกผสม การฝึกร่วมและผสม การประสานการฝึก ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการรบ

๑๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกศึกษา การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ และการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม

๑๔. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบข่าวสาร การจัดการกรรมวิธีข้อมูล และการบริการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเป็นส่วนรวมของกรม

๑๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

การจัดหน่วย หน้าที่ของส่วนราชการในกรมยุทธการทหาร


ผังการการจัด กรมยุทธการทหาร

๑. กองกลาง มีหน้าที่ดำเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การกำลังพล การส่งกำลัง การพลาธิการ การขนส่ง การสวัสดิการ การบริการ และการรักษาความปลอดภัย

๒. กองแผนและงบประมาณ มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและบริหารงบประมาณ

๓. กองการเงิน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบัญชี บัญชีและหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

๔. กองกรรมวิธีข้อมูล มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานข้อมูลด้านยุทธการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในกองบัญชาการทหารสูงสุด และเหล่าทัพ

๕. สำนักนโยบายและแผน มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติด้านการป้องกันประเทศ นโยบายการทหาร และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศ แผนงานและโครงการทางทหาร การประสานการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดและอัตรา พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการจัดและอัตราของหน่วยต่าง ๆ ของกองบัญชาการทหารสูงสุด

๖. สำนักปฏิบัติการ มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น นโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านยุทธการตามแผนทางทหาร กิจการทหารต่างประเทศ กิจการประวัติศาสตร์และโบราณคดีทางทหาร ความมั่นคงชายแดน การปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม ตามที่ได้รับมอบ และการปฏิบัติการพิเศษ

๗. สำนักวางแผนการฝึกร่วม และผสม มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกตามวงรอบประจำปี การฝึกร่วม การฝึกผสม การฝึกร่วมและผสม และโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึก รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล เสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาระบบการฝึกของกองทัพไทย การพัฒนาหลักนิยมและระเบียบปฏิบัติประจำในการฝึกร่วม และการฝึกร่วมและผสม

๘. ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายการฝึกศึกษาในเรื่องการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกองบัญชาการทหารสูงสุด และเหล่าทัพ และการจัดกำลังเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา กรมยุทธการทหาร ได้แสดงบทบาทอย่างสำคัญยิ่งในฐานะกรมเสนาธิการร่วมของกองบัญชาการทหารสูงสุด ด้วยการเป็นผู้นำทางความคิด กำหนดนโยบายด้านการทหารเพื่อรองรับนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ ดำเนินการด้านยุทธการในการเตรียมกำลังและใช้กำลังเพื่อการป้องกันประเทศของกองทัพไทย ตลอดจนอำนวยการยุทธและประสานงานด้านยุทธการของเหล่าทัพ รวมทั้งดำเนินการในเรื่องการฝึกร่วมระหว่างเหล่าทัพและมิตรประเทศ การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพในการรบ นอกจากนั้นยังได้พัฒนาและปรับบทบาทหน้าที่ตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม ทั้งนี้ ด้วยกรมยุทธการทหาร ระลึกอยู่เสมอว่าการที่จะพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสน์ และกษัตริย์ ให้คงอยู่อย่างมั่นคงได้นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ของกองทัพไทยที่มีงานยุทธการเป็นหลักสำคัญ ดังนั้นกำลังพลของกรมยุทธการทหารทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานด้านยุทธการของกองทัพไทยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เหมือนเฉกเช่นที่อดีตผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกรมยุทธการทหารได้กระทำมาโดยตลอดพลโท ปริญญา ขุนนาศรี
เจ้ากรมยุทธการทหาร

ประกาศ


Link