นขต. ยก.ทหาร


ในส่วนของนขต. ยก.ทหาร นั้นได้แบ่งออกเป็น 4 กองใหญ่ๆ ได้แก่ กองกลาง กองแผนและงบประมาณ กองการเงิน และกองกรรมวิธีข้อมูล

โดยแต่ละกองก็จะแบ่งออกเป็นแผนกย่อยต่างๆ ตามภารกิจแต่ละกอง โดยมีรายละเอียดดังผังข้างล่างทั้งหมดนี้

 • กองกลาง

  +

  ภารกิจ : มีหน้าที่ดำเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การกำลังพล การส่งกำลัง การพลาธิการ การขนส่ง การสวัสดิการ การบริการ และการรักษาความปลอดภัย มีผู้อำนวนการกองกลางเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

  การแบ่งส่วนราชการ : 1.แผนกสารบรรณ

     2.แผนกธุรการกำลังพล

     3.แผนกส่งกำลังและบริการ

 • กองแผนและงบประมาณ

  +

  ภารกิจ : มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและบริหารงบประมาณ มีผู้อำนวยการกองและงบประมาณเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

  การแบ่งส่วนราชการ : 1.แผนกแผน

     2.แผนกงบประมาณ

     3.แผนกประเมินผล

 • กองการเงิน

  +

  ภารกิจ : มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบัญชี บัญชีและหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่นๆในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหน้ากองการเงินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

  การแบ่งส่วนราชการ : 1.แผนกบัญชี

     2.แผนกควบคุมการเบิกจ่าย

 • กองกรรมวิธีข้อมูล

  +

  ภารกิจ : มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานข้อมูลด้านยุทธการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ มีผู้อำนวยการกองกรรมวิธีข้อมูลเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

  การแบ่งส่วนราชการ : 1.แผนกกรรมวิธีข้อมูล

     2.แผนกปฏิบัติการ