สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


การประชุมคณะ​กรรม​การป้องกันและปราบปราม​ยาเสพติด​ (ป.ป.ส.)​ ครั้งที่​ 3/2563​


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานความร่วมมือด้านความมั่นคง ระหว่าง กห.- กห.อต. ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับคณะทำงาน (Interim Joint Australia - Thailand Defence Coordination Committee : JATDCC 2020)


การประชุมคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ครั้งที่​ ๑๐/๒๕๖๓


การประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19