'; //echo ''; ?> สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


เมื่อ ๒๘๑๐๐๐ ต.ค.๖๒
พล.อ.ต. สมพงษ์ บรรเลงสวรรค์ รอง จก.ยก.ทหาร
เป็นผู้แทน เสธ.ทหาร
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน
เและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ยธ.๑ ชั้น ๙
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยธ. เป็นประธาน

เมื่อ ๒๘๑๐๐๐ ต.ค.๖๒
พ.อ. ระวี โรจนวงศ์ รอง ผอ.สนผ.ยก.ทหาร
เข้าร่วมการประชุมหารือแผนความร่วมมือทางทหารระหว่าง
กห. กับ กห.สหพันธรัฐรัสเซีย
(Military Cooperation Plan Talks) ประจำปี ๖๓
ณ ห้องหลักเมือง ๑ ในศาลาว่าการกลาโหม
โดยมี พล.ต. เลิศฤทธิ์ ช่องวารินทร์ ผอ.สนย.สนผ.กห.
เป็นประธาน
เมื่อ ๒๘๐๗๒๕ ต.ค.๖๒
พล.ท.ธิติชัย เทียนทอง จก.ยก.ทหาร
และคณะ รวม ๑๐ นาย
เดินทางไปร่วมการประชุมฝ่ายเสนาธิการระดับอาวุโส
ไทย - กพช. ครั้งที่ ๔
(The 4th Thailand - Cambodia Senior Staff
Talks : SST)
ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง ๒๘ - ๓๐ ต.ค.๖๒
ณ เมืองเสียมราฐ กพช.