ผอ.สปก.

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ


Card image cap

ผอ.สปก.ยก.ทหาร ประชุมพบปะกำลังพลเเละมอบนโยบาย

More
Card image cap

ฝึกอบรมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ศบท. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

More
Card image cap

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (อคบต.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

More
Card image cap

การตรวจภูมิประเทศและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

More
Card image cap

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

More
Card image cap

การตรวจสอบและจัดมาตรฐานการบินระดับ บก.ทท.ให้กับนักบินประจำกองที่ไม่ได้สังกัดหน่วยบิน ที่มีชั้นยศตั้งแต่ พ.ท.ขึ้นไป

More
Card image cap

พิธีเปิดการตรวจสอบและจัดมาตรฐานการบินระดับ บก.ทท. และสอบภาควิชาการ ให้กับนักบินประจำกองที่ไม่ได้สังกัดหน่วยบิน

More
Card image cap

การประชุมสรุปผลการปฎิบัติงานและปรับปรุงอัตราตามคำสั่งการจัดและวางกำลังเพื่อป้องกันและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ - ทท./ศบท. (ทรช.๕๙)

More
Card image cap

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจากโรคติดต่ออุบัติใหม่

More
Card image cap

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการสื่อสาร ทางยุทธศาสตร์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจากโรคติดต่อ อุบัติใหม่

More
Card image cap

การประชุมสัมมนาออนไลน์เรื่องอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวงในกลุ่มประเทศอาเซียน

More
Card image cap

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมยุทธการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๖๓

More
vision2565to2580 rtarf disasters60