รายละเอียดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ ๑๒ เดือน ปี ๕๗