พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสธ.ทหาร/ประธานกรรมการอำนวยการและประสานงานระหว่าง กห.ไทย - กห.สปจ. และคณะ เดินทางไปราชการเพื่อประชุมหารือข้อราชการและเยี่ยมชมหน่วยงานทางทหาร ระหว่าง ๑๖ - ๒๑ มี.ค.๖๑ ณ สปจ.


พล.อ. พรพิพัฒน์  เบญญศรี เสธ.ทหาร/ประธานกรรมการอำนวยการและประสานงานระหว่าง กห.ไทย - กห.สปจ. และคณะ รวม ๑๗ นาย เดินทางไปราชการเพื่อประชุมหารือข้อราชการและเยี่ยมชมหน่วยงานทางทหาร ระหว่าง ๑๖ - ๒๑ มี.ค.๖๑ ณ สปจ.