การฝึกอำนวยการรักษาสันติภาพ ไทย - อซ. 2017


การฝึกอำนวยการรักษาสันติภาพ ไทย - อซ. 2017

การฝึกอบรมเชิงสัมมนาฝ่ายอำนวยการด้านการรักษาสันติภาพ ไทย - อซ. 2017 ระหว่าง 9 - 18 ก.ค.60 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จว.ช.บ. เป็นการดำเนินการตามกรอบความร่วมมือด้านการรักษาสันติภาพระหว่าง ศสภ.ไทย - อซ. และเป็นการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงทวิภาคีในด้านการรักษาสันติภาพ ระหว่าง ทท. และกองทัพ อซ. ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการเป็นแกนนำของอาเซียนในการสร้างกลไกความร่วมมือด้านการฝึกการรักษาสันติภาพในกรอบอาเซียน การฝึกอบรมฯ ดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่การฝึกการรักษาสันติภาพของอาเซียนในอนาคต อีกทั้งจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านการรักษาสันติภาพของกำลังพล ทท. โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 65 นาย เป็นฝ่ายไทย จำนวน 45 นาย และ อซ. จำนวน 20 นาย