สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
พล.ต. โดมศักดิ์ คำใสแสง
ผอ.สวฝ.ยก.ทหาร
ประวัติ สวฝ.
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประวัติ สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทรการทหาร
นับตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ กองบัญชาการสูงสุด ได้รับมอบให้รับผิดชอบการฝึกคอบร้าโกลด์ ครั้งที่ ๕ โดยได้มอบให้ กรมยุทธการทหารจัดตั้งกออำนวยการฝึกขึ้น แต่เนื่องจากกรมยุทธการทหาร ไม่มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบการฝึกนี้เป็นเฉพาะ กรมยุทธการทหารจึงขออนุมัิจัดตั้งสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑๓๐/๓๓ วง ๘ สิงหาคม ๒๕๓๓
ต่อมากองญชาการทหารสูงสุดได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและสามารถปฎิบัติการร่วมกันได้ในลักษณะการยุทธร่วมและผสมในการเตรียมกำลังรบและป้องกันราชจักรของกองทัพไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามแผนการ
ปรับปรุงโครงสร้างการจัด
จาการปฎิบัติราชการเห็นว่า กรมการฝึกร่วมและผสมทหาร มีลักษณะเป็นหน่วยปฎิบัติการมากกว่าหน่วยเสนาธิการ จึงได้อนุมัติหลักการให้แปรสภาพการจัดหน่วย สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสมกรมยุทธการทหาร เป็นกรมการฝึกร่วมและผสมทหาร มีฐานเป็นกรมฝ่ายกิจการพิเศษตั้งแต่ ๔ ก.ย. ๒๕๔๔ และต่อมา เมื่อ ๒๗ ต.ค. ๒๕๔๘ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้อนุมัติให้กลับมาเป็นสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม เช่นเดิม
สวฝ.ยก.ทหาร เป็นองค์กรนำในด้านการฝึกร่วมการฝึกผสม การพัฒนาระบบการฝึก เพื่อให้กองทัพไทยมีความพร้อมในการป้องกันประเทศและเป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศ
วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการงานด้านการฝึก ประกอบด้วย
๑.การฝึกตามวงรอบประจำปี ได้แก่ การฝึกร่วม การฝึกผสม การฝึกร่วมและผสม โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการฝึก
๒.การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล เสนอแนะการปรับปรุง แลพัมนาระบบการฝึกของกองทัพไทย
๓.การพัฒนาหลักนิยมและระเบียบปฎิบัติประจำในการฝึกร่วมและการฝึกร่วมและผสม
วันสถาปนาฯ
ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
 สวฝ.ยก.ทหาร ในวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๓
เวลา ๐๖๐๐ พล.ต. โดมศักดิ์ คำใสแสง ผอ.สวฝ.ยก.ทหาร เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สวฝ.ยก.ทหาร ครบรอบปีที่ ๓๐
 วันที่ ๑๔ ส.ค.๖๓ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน ก.ท.
กิจกรรม สวฝ.
เมื่อ 23 ก.ค.63 เวลา 0700 กำลังพล สวฝ.ยก.ทหาร ได้ทดสอบร่างกายประจำปีครั้งที่ 4/63 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ
เมื่อ 15 ก.ค.63
กำลังพลกรมยุทธการทหาร บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดโพธิ์ทองบน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
เมื่อ ๑๐๐๙๐๐ เม.ย.๖๓ พล.ต. โดมศักดิ์ คำใสแสง ผอ.สวฝ.ยก.ทหาร ได้นำกำลังพล สวฝ.ยก.ทหาร ทำกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน Big Cleaning Day พร้อมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ณ สวฝ.ยก.ทหาร อาคาร 3 ชั้น 6 7 และ 8 บก.ทท.