ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ   ๑.รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     ๒.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้     ๓. กตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ     ๔.มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา     ๕. รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ     ๖. ไม่ขาดศีลธรรมศาสนา     ๗. เรียนรู้อธิปไตยของประชา     ๘. รักษาวินัยกฏหมายไทย     ๙.ปฏิบัติตามพระราชดำรัส     ๑๐.ไม่ขาด พอเพียงเลี้ยงชีพได้     ๑๑.ต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ     ๑๒.ไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม

วิสัยทัศน์ กรมยุทธการทหาร

กรมยุทธการทหาร เป็นองค์กรหลักที่ทันสมัยในการอำนวยการยุทธร่วมของกองทัพไทย เป็นที่เชื่อมั่นของเหล่าทัพ และเป็นที่ยอมรับของกองทัพมิตรประเทศ

ประเด็นด้านยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ

                        ประวัติความเป็นมา                   พันธกิจและการจัดหน่วย

ข่าวใหม่ที่น่าสนใจ...ดูทั้งหมด

         

ต้อนรับ Mr.Masaki Noke ผอ.ศสภ.ญป...

เมื่อ ๑๗๐๔๐๐ ม.ค.๖๑ พล.ร.ต. ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร ให้การต้อนรับ Mr.Masaki Noke ผอ.ศสภ.ญป. เเละ ผชท.ทหารญป./กรุงเทพฯ เพื่อหารือข้อราชการในประเด็นเรื่อง"บทบาทของทหารไทยในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ...

         

ต้อนรับ Ms. Marilou Mcphedran สว.แคน...

เมื่อ ๑๒๑๓๓๐ ม.ค.๖๑ พล.อ. ชัยชนะ นาคเกิด รอง เสธ.ทหาร (๑) ต้อนรับ Ms. Marilou Mcphedran สว.แคนาดา และคณะเจ้าหน้าที่ สอท.แคนาดาประจำประเทศไทย และ น.ส. มรกต ศรีสวัสดิ์...


การต้อนรับคณะนายทหาร...

การจัดการต้อนรับคณะนายทหารจากหน่วยระดับยุทธวิธีของกองทัพเวียดนาม จำนวน ๑๒ นาย ซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่าง ๑๗ - ๒๒ ธ.ค.๖๐...


พลโท ปริญญา ขุนนาศรี
เจ้ากรมยุทธการทหาร

ประกาศ


Link