ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ   ๑.รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     ๒.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้     ๓. กตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ     ๔.มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา     ๕. รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ     ๖. ไม่ขาดศีลธรรมศาสนา     ๗. เรียนรู้อธิปไตยของประชา     ๘. รักษาวินัยกฏหมายไทย     ๙.ปฏิบัติตามพระราชดำรัส     ๑๐.ไม่ขาด พอเพียงเลี้ยงชีพได้     ๑๑.ต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ     ๑๒.ไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม

วิสัยทัศน์ กรมยุทธการทหาร

กรมยุทธการทหาร เป็นองค์กรหลักที่ทันสมัยในการอำนวยการยุทธร่วมของกองทัพไทย เป็นที่เชื่อมั่นของเหล่าทัพ และเป็นที่ยอมรับของกองทัพมิตรประเทศ

ประเด็นด้านยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ

                        ประวัติความเป็นมา                   พันธกิจและการจัดหน่วย

ข่าวใหม่ที่น่าสนใจ...ดูทั้งหมด


ส่งกาลังพลไปปฏิบัติห...

พล.ท.ปริญญา ขุนนาศรี จก.ยก.ทหาร กรุณากล่าวให้โอวาท เเละเเนวทางในการปฏิบัติงานเเก่นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ซึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหว่างสหภาพแอฟริกา...


ประชุมสมาคมศูนย์ฝึกอ...

ช่วงวันที่ ๑ ส.ค. ? ๓ ส.ค.๖๐ พ.อ. ณัฐพล แสงจันทร์ รอง ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะ เข้าร่วมประชุมสมาคมศูนย์ฝึกอบรมการรักษาสันติภาพภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (The Association of Asia - Pacific...


การฝึกอำนวยการรักษาส...

การฝึกอบรมเชิงสัมมนาฝ่ายอำนวยการด้านการรักษาสันติภาพ ไทย - อซ. 2017 ระหว่าง 9 - 18 ก.ค.60 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จว.ช.บ. เป็นการดำเนินการตามกรอบความร่วมมือด้านการรักษาสันติภาพระหว่าง...


พลโท ปริญญา ขุนนาศรี
เจ้ากรมยุทธการทหาร

ประกาศ


Link