ยก.ทหาร
-รายการหลัก
สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร

สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร

การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

ภารกิจไทย-ดาฟูร์ ประเทศซูดาน

ภารกิจไทย-ดาฟูร์ ประเทศซูดาน

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

WEB board

WEB board

สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร

สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

download

download

ทดสอบภาษาอังกฤษ

ทดสอบภาษาอังกฤษ

คำนวณค่า  BMI

คำนวณค่า BMI

NEWS  
1 ต.ค.2557
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.ยก.ทหาร 30 ก.ย.57
 พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เป็นประธานในพิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา กรมยุทธการทหาร ให้กับ พล.ท.วัลลภ รักเสนาะ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.57 ณ อาคารศูนย์สันติภาพจอมทัพไทย กรมยุทธการทหาร โดยมี หน.นขต.ยก.ทหาร ข้าราชการทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
รายละเอียด..
28 ก.ย.2557
ในการประชุมฝ่ายเสนาธิการ ระดับอาวุโส ระหว่าง ไทย กับ ปากีสถาน ครั้งที่ ๑
 พล.ต. วัลลภ รักเสนาะ รอง จก.ยก.ทหาร เป็นผู้แทน จก.ยก.ทหาร และ พล.ท. Muhammad Asif ตำแหน่ง Joint Staff of Pakistan Armed Forces เป็นประธานร่วมในการประชุมฝ่ายเสนาธิการ ระดับอาวุโส ระหว่าง ไทย กับ ปากีสถาน ครั้งที่ 1 (1st Thailand – Pakistan Senior Staff Talks : SSTs) จัดระหว่าง 23 –26 ก.ย.57 ณ รร.ดุสิตธานี กรุงเทพ
รายละเอียด..
15 ก.ย.2557
การประชุมคณะกรรมการฝึกร่วม/ผสม ไทย - มาเลเซีย (THAMAL JCEC) ครั้งที่ 8
 พล.ท. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ จก.ยก.ทหารทหาร และ พล.ร.ต. Dato’ Anuwibin Hassan ผู้ช่วยเสนาธิการทหารกองทัพมาเลเซีย ด้านยุทธการและการฝึก เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการฝึกร่วม/ผสม ไทย - มาเลเซีย (THAMAL JCEC) ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 8 - 12 ก.ย.57
รายละเอียด..
16 ส.ค.2557
นักศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหาร ประเทศศรีลังกา เดินทางเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศสภ.ยก.ทหาร
 พ.อ. Sumn Manage RWP RSP psc นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหาร ประเทศศรีลังกา เดินทางเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศสภ.ยก.ทหาร โดยมี พล.ต. ประสพชัย  กงบุราณ ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๗
รายละเอียด..
11 ส.ค.2557
งานนิทรรศการและการแสดงอากาศยาน การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
  พล.อ.ต. ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว รอง จก.ยก.ทหาร และ พล.ต. วิทยา วชิรกุล ผอ.สวฝ.ยก.ทหาร เยี่ยมชมนิทรรศการและการแสดงอากาศยาน การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี ๒๕๕๗ (SAREX 2014) ณ ท่าอากาศยานหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ส.ค.๕๗
รายละเอียด..
10 ส.ค.2557
การฝึกพิราบ - จาบิรู ๒๐๑๔
 เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๕๗ พล.อ. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รอง เสธ.ทหาร และ Mr. James Wiseเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึก พิราบ - จาบิรู ๒๐๑๔ (PIRAP - JABIRU 2014) ระหว่าง 28 ก.ต.57 - 7 ส.ค.57 และกระทำพิธีปิดการฝึกฯ ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย ๖๐ ปี กองบัญชาการกองทัพไทย
รายละเอียด..
 
นโยบาย
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นโยบายกองทัพไทย
นโยบายการกำกับการดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2555
แผนปฏิบัติราชการปี งป.55 ฉบับปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมยุทธการทหาร
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย
แผนยุทธศาสตร์กองทัพไทย
แผนป้องกันและปราบปราบทุจริต กองบัญชาการกองทัพไทย 4 ปี พ.ศ.2557-2560
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2557-2560
เรื่องน่าสนใจ
คู่มือแผนกเผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมยุทธการทหาร
รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ(รายงานตัวชี้วัด)
ข้อมูลที่ ยก.ทหาร สามารถให้บริการได้
รูปเล่ม คู่มือปฏิบัติงานแผนกส่งเสริมฯ ฉบับสมบูรณ์
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
WorkFlow กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ยก.ทหาร
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปี 2558 ตามมติ ครม.
โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ บก.ทท.
Link
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
 
 
 
 
 
web counters