ประวัติความเป็นมาของกรมยุทธการทหาร

กรมยุทธการทหาร ได้เริ่มต้นบทบาทครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ โดยเป็นแผนกที่ ๓ ในกรมเสนาธิการทหาร ซึ่งได้ปรับเป็นแผนกยุทธการ กรมเสนาธิการกลาโหม ใน พ.ศ.๒๔๙๑ ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นกองยุทธการ กรมเสนาธิการกลาโหม เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๗ และในอีก ๑ ปีถัดมา กรมเสนาธิการกลาโหมได้ยกฐานะส่วนราชการระดับกองขึ้นเป็นกรม ดังนั้นกองยุทธการจึงเปลี่ยนชื่อเป็นกรมยุทธการเสนาธิการกลาโหม โดยภารกิจไม่เปลี่ยนแปลง ครั้นมาถึง พ.ศ.๒๕๐๑ กรมเสนาธิการกลาโหม ได้ปรับปรุงหน้าที่และจัดส่วนราชการใหม่อีกครั้ง โดยตัดคำว่า “เสนาธิการ” ในชื่อหน่วยออก กรมยุทธการเสนาธิการกลาโหมจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมยุทธการกลาโหม และได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยอีกครั้ง เป็นกรมยุทธการทหาร เมื่อมีการจัดตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดขึ้น โดยแปรสภาพจากกรมเสนาธิการกลาโหม และมีการตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๓ กำหนดให้กรมยุทธการทหารเป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองบัญชาการทหารสูงสุด มีผลบังคับใช้เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๓ ซึ่งถือเป็นวันสถาปนากรมยุทธการทหาร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


ที่ตั้งเดิมของกรมยุทธการทหาร ณ กองบัญชาการทหารสูงสุุด อาคาร ๒ ชั้น ๓ กระทรวงกลาโหม ถนนราชินี

กรมยุทธการทหาร ได้รับมอบภารกิจ ให้มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการทหาร และวางแผนยุทธศาสตร์ ประสานแผนของเหล่าทัพ และแผนการป้องกันภัยตามสัญญาระหว่างประเทศและสนธิสัญญาทางทหาร ประสานกิจการรักษาดินแดนกับกระทรวงมหาดไทย ประสานแผนการป้องกันทางอากาศของทหารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพลเรือน ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการทหารต่างประเทศ พิจารณาเสนอนโยบายและแผนการฝึกผสม การฝึกร่วม การสงครามจิตวิทยา และการปกครองในยามสงคราม โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ กอง กับ ๑ แผนก คือ แผนกธุรการ กองนโยบายและแผน กองยุทธสัมพันธ์ กองการฝึก กองการสงครามจิตวิทยา และกองการทหารขององค์การสนธิสัญญาป้องกันรร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงภารกิจและการจัด อีกหลายครั้ง จนกระทั่งมีการปฏิรูประบบราชการไทยครั้งใหญ่เมื่อตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งได้กำหนดให้กระทรวงกลาโหมต้องแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี กระทรวงกลาโหมจึงได้จัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศขึ้นใน พ.ศ.๒๕๔๖ และปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาจัดทำแผนแม่บทการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๐ ให้ส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมใช้เป็นหลักในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานการบริหารจัดการและโครงสร้างการจัดส่วนราชการ

กรมยุทธการทหารย้ายเข้าที่ตั้งปัจจุบัน ณ กองบัญชาการทหารกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๒

แผนแม่บทการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนดให้ส่วนราชการกองบัญชาการทหารสูงสุดปรับปรุงโครงสร้างภายในให้เหมาะสม กรมยุทธการทหารจึงได้ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยเพื่อให้สามารถรองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และบูรณาการงาน ที่มีลักษณะคล้ายกันเข้าด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเอกภาพในการปฏิบัติงานและการบังคับบัญชา โดยปรับโครงสร้างเป็น ๔ กอง ๓ สำนัก ๑ ศูนย์ ได้แก่ กองกลาง กองแผนและงบประมาณ กองกรรมวิธีข้อมูล กองการเงิน สำนักนโยบายและแผน สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม สำนักปฏิบัติการ และศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

ทางเข้ากรมยุทธการทหาร ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ


พลโท ปริญญา ขุนนาศรี
เจ้ากรมยุทธการทหาร

ประกาศ


Link