DOWNLOAD

หน้าแรก

PROGRAM


Work Flow กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ยก.ทหาร

01.กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ทท. และ บก.ทท.
02.กระบวนการปฏิบัติหน้าที่ใน ศบท.
03.กระบวนการปรับปรุงแก้ไขการจัดและอัตรากองทัพไทย
04.กระบวนการประชุมหารือทางทหารระหว่างไทย-สหรัฐระดับคณะทำงาน
05.กระบวนการปรับปรุงแผนป้องกันประเทศ
06.กระบวนการประชุมปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติการร่วมสามเหล่าทัพ
07.กระบวนการฝึกร่วมกองทัพไทย
08.กระบวนการฝึกอบรมครูเพื่อการฝึกเป็นหน่วยด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
09.กระบวนการประชุมปรับปรุงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดน
10.กระบวนการปฏิบัติการข่าวสาร
11.กระบวนการประชุมปรับปรุงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาและเสริมสร้างกำลังกองทัพ
12.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
13.กระบวนการบริหารงบประมาณ
14.กระบวนการรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายช่องทางผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน
15.คู่มือการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย