ผู้บังคับบัญชากรมยุทธการทหารพลโท ปริญญา ขุนนาศรี
เจ้ากรมยุทธการทหารพลตรี ณตฐพล บุญงาม
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร (ทบ.)

พลเรือตรี ไกรศรี เกษร
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร (ทร.)

พลอากาศตรี รัชชาพงษ์ สมนาม
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร (ทอ.)


พลตรี สุทน เหมือนพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

พลตรี นเรศน์ วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ

พลตรี ธิติชัย เทียนทอง
ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม

พลตรี ณัฐวุฒิ สบายรูป
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ