ผู้บังคับบัญชากรมยุทธการทหารพลโท ปริญญา ขุนนาศรี
เจ้ากรมยุทธการทหารพลตรี ธิติชัย เทียนทอง
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร (ทบ.)

พลเรือตรี เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร (ทร.)

พลอากาศตรี รัชชาพงษ์ สมนาม
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร (ทอ.)


พลตรี สุทน เหมือนพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วม และผสม

พลตรี นเรศน์ วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ

พลตรี ชิดชนก นุชฉายา
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

พลเรือตรี ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ