ผู้บังคับบัญชากรมยุทธการทหารพลโท ปริญญา ขุนนาศรี
เจ้ากรมยุทธการทหารพลตรี ธิติชัย เทียนทอง
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร (ทบ.)

พลเรือตรี เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร (ทร.)

พลอากาศตรี มนูญ รู้กิจนา
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร (ทอ.)


พลตรี สุทน เหมือนพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วม และผสม

พลตรี เจนสิทธิ์ คนศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ

พลตรี ชิดชนก นุชฉายา
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

พลเรือตรี ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ