ข่าวที่น่าสนใจทั้งหมด


ต้อนรับ Mr.Masaki Noke ผอ.ศสภ.ญป. 

 More 

เมื่อ ๑๗๐๔๐๐ ม.ค.๖๑ พล.ร.ต. ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร ให้การต้อนรับ Mr.Masaki Noke ผอ.ศสภ.ญป. เเละ ผชท.ทหารญป./กรุงเทพฯ เพื่อหารือข้อราชการในประเด็นเรื่อง"บทบาทของทหารไทยในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ โดยเน้นภารกิจในซูดานใต้ (UNMISS)" ณ ศสภ.ยก.ทหารต้อนรับ Ms. Marilou Mcphedran สว.แคนาดา 

 More 

เมื่อ ๑๒๑๓๓๐ ม.ค.๖๑ พล.อ. ชัยชนะ นาคเกิด รอง เสธ.ทหาร (๑) ต้อนรับ Ms. Marilou Mcphedran สว.แคนาดา และคณะเจ้าหน้าที่ สอท.แคนาดาประจำประเทศไทย และ น.ส. มรกต ศรีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กต. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการด้านการรักษาสันติภาพของ ทท. จากนั้นเวลา ๑๔๐๐ พล.ร.ต. ณัฐพงศ์ เกตุสมบรูณ์ ร.น. ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร ได้นำคณะเยี่ยมชม ศสภ.ยก.ทหาร การฝึกอบรมฝ่ายอำนวยการของสหประชาชาติ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการรักษาสันติภาพกับนายทหารหญิงของ ททการต้อนรับคณะนายทหารจากหน่วยระดับยุทธวิธีของกองทัพเวียดนาม จำนวน ๑๒ นาย ซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่าง ๑๗ - ๒๒ ธ.ค.๖๐ ณ กรุงเทพฯ จ.นครนายก และ จ.ชลบุรี

 More 

การจัดการต้อนรับคณะนายทหารจากหน่วยระดับยุทธวิธีของกองทัพเวียดนาม จำนวน ๑๒ นาย ซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่าง ๑๗ - ๒๒ ธ.ค.๖๐ ณ กรุงเทพฯ จ.นครนายก และ จ.ชลบุรีประชุมฝ่ายเสนาธิการอาวุโสไทย - ปากีสถาน ครั้งที่ ๔ (The 4th Thailand - Pakistan Senior Staff Talks Meeting : SST)

 More 

พล.ท. ปริญญา ขุนนาศรี จก.ยก.ทหาร และคณะรวม ๑๐ นาย เดินทางไปร่วมประชุมฝ่ายเสนาธิการอาวุโสไทย - ปากีสถาน ครั้งที่ ๔ (The 4th Thailand - Pakistan Senior Staff Talks Meeting : SST) ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ พ.ย.๖๐ ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานพิธีถวายเครื่องสักการะเเด่พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ บก.ทท.

 More 

ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร เเละข้าราชการ ได้ร่วมกันถวายเครื่องสักการะเเด่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ บก.ทท.พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

 More 

ศสภ.ยก.ทหาร จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ระหว่างพลตรี ณัฐวุฒิ สบายรูป ผอ.สวส.ขว.ทหาร กับ พลเรือตรี ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร ณ ห้องสันติภาพรังสรรค์ ศสภ.ฯการประชุมฝ่ายเสนาธิการระดับอาวุโสไทย - มซ. ครั้งที่ ๗ (The 7th Thailand - Malaysia Senior Staff Talks : SST)

 More 

การประชุมฝ่ายเสนาธิการระดับอาวุโสไทย - มซ. ครั้งที่ ๗ (The 7th Thailand - Malaysia Senior Staff Talks : SST) ระหว่าง ๒๑ - ๒๓ ก.ย.๖๐ ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยมี พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสธ.ทหาร และ พล.ท. Dato? Abdul Halim bin Hj Jalal เสธ.ทหาร มซ. เป็นประธานร่วมส่งกาลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ใน UNAMID

 More 

พล.ท.ปริญญา ขุนนาศรี จก.ยก.ทหาร กรุณากล่าวให้โอวาท เเละเเนวทางในการปฏิบัติงานเเก่นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ซึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหว่างสหภาพแอฟริกา เเละสหประชาชาติ(African Union - United Nation Mission in Darfur : UNAMID) ในวันที่ 3 กันยายน 2560ประชุมสมาคมศูนย์ฝึกอบรมการรักษาสันติภาพฯ

 More 

ช่วงวันที่ ๑ ส.ค. ? ๓ ส.ค.๖๐ พ.อ. ณัฐพล แสงจันทร์ รอง ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะ เข้าร่วมประชุมสมาคมศูนย์ฝึกอบรมการรักษาสันติภาพภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (The Association of Asia - Pacific Peace Operations Training Centers : AAPTC) ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ตามที่ บก.กกล.สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ศรีลังกา มีหนังสือเชิญผู้แทน ทท. เข้าร่วมการประชุมฯ ในหัวข้อ ?Challenges of Developing a Robust Peacekeeping Mindset? โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการกำหนดกลยุทธ์แผนการพัฒนาขีดความสามารถ วิธีการ ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ในการพัฒนาปรับแนวความคิดไปสู่การรักษาสันติภาพแบบเข้มแข็ง (Robust Peacekeeping) ทั้งนี้ ผบ.ทสส. ได้อนุมัติหลักการ ให้ ศสภ.ยก.ทหาร เป็นสมาชิกสมาคม AAPTC และส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ เป็นประจำทุกปี โดยมี พ.อ. ณัฐพล แสงจันทร์ รอง ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมฯ อีก ๒ นาย คือ พ.อ. ขรรค์ชิต วิชาวรณ์ รอง ผอ.กผค.ศสภ.ยก.ทหาร และ น.ท. ฟารุก มะลิวัลย์ หน.กกม.กผค.ศสภ.ยก.ทหาร ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการฝึกอำนวยการรักษาสันติภาพ ไทย - อซ. 2017

 More 

การฝึกอบรมเชิงสัมมนาฝ่ายอำนวยการด้านการรักษาสันติภาพ ไทย - อซ. 2017 ระหว่าง 9 - 18 ก.ค.60 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จว.ช.บ. เป็นการดำเนินการตามกรอบความร่วมมือด้านการรักษาสันติภาพระหว่าง ศสภ.ไทย - อซ. และเป็นการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงทวิภาคีในด้านการรักษาสันติภาพ ระหว่าง ทท. และกองทัพ อซ. ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการเป็นแกนนำของอาเซียนในการสร้างกลไกความร่วมมือด้านการฝึกการรักษาสันติภาพในกรอบอาเซียน การฝึกอบรมฯ ดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่การฝึกการรักษาสันติภาพของอาเซียนในอนาคต อีกทั้งจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านการรักษาสันติภาพของกำลังพล ทท. โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 65 นาย เป็นฝ่ายไทย จำนวน 45 นาย และ อซ. จำนวน 20 นายการเยือนระหว่างศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพไทย ? สหพันฐรัฐมาเลเซีย

 More 

พล.ต.ณัฐวุฒิ สบายรูป ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร และคณะ รวม ๓ นาย เดินทางไปร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพไทย ? สหพันฐรัฐมาเลเซีย ครั้งที่ ๒ ระหว่าง ๑๐ ? ๑๓ พ.ค.๖๐ ณ เมือง พอร์ตดิ๊กสัน สหพันฐรัฐมาเลเซียส่งกาลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ

 More 

เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๗๔๕ จก.ยก.ทหาร ได้กรุณาให้โอวาท นโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ในโอกาสที่ น.ท.ปิยะนันท์ แก้วมณี ร.น. สังกัด ทร. เดินทางไปปฏิบ้ติหน้าที่ Planing Officer ในฝ่ายปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (Department of Peacekeeping Operations) ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐฯ ในฐานะบุคคลกรยืมตัว ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ๒ ปี โดยมีกาหนดการเดินทางใน ๑๖ พ.ค.๖๐ เวลา ๒๓๔๕การประชุมด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของอาเซียน

 More 

เมื่อ ๑๗ - ๑๙ พ.ค.๖๐ พ.อ. ณัฐพล แสงจันทร์ ผอ.กฝศ.ศสภ.ฯ น.อ.ธีระวัฒน์ ดวงจันทร์ ผช.ผอ.กผค.ศสภ.ฯ และ พ.ต.ธนกฤต ตีระแพทย์ ประจาแผนกกิจการชายแดน กมซ.สอซ.สนผ.กห. เข้าร่วมการประชุมสัมมนา คณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของอาเซียน ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ ๑๐ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้หัวข้อ ?Regional Cooperation on Global Peace Operations? โดยฝ่ายไทยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นา การสัมมนาในหัวข้อ การฝึกเตรียมความพร้อมก่อนการวางกาลัง (PDT)การประชุมแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง ศสภ.ไทย ? ยม.

 More 

พล.ต.ณัฐวุฒิ สบายรูป ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง ศสภ.ไทย ? ยม. ครั้งที่ ๕ ระหว่าง ๒๗ - ๓๐ มี.ค.๖๐ ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย ๖๐ ปี โดยมีผู้แทนจาก ศสภ.ยม จานวน ๒ นาย ประกอบด้วย พ.อ.Michael Uhrig ผบ.ศสภ.ยม. และ พ.ท. Matthias Pfeifer ผชท.ทหาร ยม./กรุงเทพฯการฝึกปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของกองทัพมาเลเซีย

 More 

น.ท.หญิง ญาดา เทียมทิพย์ ร.น. ทส.ผบ.นทพ. เข้าร่วมประชุมวางแผนการฝึกฯและเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญทางทหารของสหประชาชาติ ระหว่าง ๒ มี.ค. ? ๑ เม.ย. ๖๐ ณ เมือง พอร์ต ดิ๊กสัน สหพันธรัฐมาเลเซีย