ข่าวที่น่าสนใจทั้งหมด


ส่งกาลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ใน UNAMID

 More 

พล.ท.ปริญญา ขุนนาศรี จก.ยก.ทหาร กรุณากล่าวให้โอวาท เเละเเนวทางในการปฏิบัติงานเเก่นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ซึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหว่างสหภาพแอฟริกา เเละสหประชาชาติ(African Union - United Nation Mission in Darfur : UNAMID) ในวันที่ 3 กันยายน 2560ประชุมสมาคมศูนย์ฝึกอบรมการรักษาสันติภาพฯ

 More 

ช่วงวันที่ ๑ ส.ค. ? ๓ ส.ค.๖๐ พ.อ. ณัฐพล แสงจันทร์ รอง ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะ เข้าร่วมประชุมสมาคมศูนย์ฝึกอบรมการรักษาสันติภาพภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (The Association of Asia - Pacific Peace Operations Training Centers : AAPTC) ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ตามที่ บก.กกล.สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ศรีลังกา มีหนังสือเชิญผู้แทน ทท. เข้าร่วมการประชุมฯ ในหัวข้อ ?Challenges of Developing a Robust Peacekeeping Mindset? โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการกำหนดกลยุทธ์แผนการพัฒนาขีดความสามารถ วิธีการ ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ในการพัฒนาปรับแนวความคิดไปสู่การรักษาสันติภาพแบบเข้มแข็ง (Robust Peacekeeping) ทั้งนี้ ผบ.ทสส. ได้อนุมัติหลักการ ให้ ศสภ.ยก.ทหาร เป็นสมาชิกสมาคม AAPTC และส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ เป็นประจำทุกปี โดยมี พ.อ. ณัฐพล แสงจันทร์ รอง ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมฯ อีก ๒ นาย คือ พ.อ. ขรรค์ชิต วิชาวรณ์ รอง ผอ.กผค.ศสภ.ยก.ทหาร และ น.ท. ฟารุก มะลิวัลย์ หน.กกม.กผค.ศสภ.ยก.ทหาร ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการฝึกอำนวยการรักษาสันติภาพ ไทย - อซ. 2017

 More 

การฝึกอบรมเชิงสัมมนาฝ่ายอำนวยการด้านการรักษาสันติภาพ ไทย - อซ. 2017 ระหว่าง 9 - 18 ก.ค.60 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จว.ช.บ. เป็นการดำเนินการตามกรอบความร่วมมือด้านการรักษาสันติภาพระหว่าง ศสภ.ไทย - อซ. และเป็นการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงทวิภาคีในด้านการรักษาสันติภาพ ระหว่าง ทท. และกองทัพ อซ. ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการเป็นแกนนำของอาเซียนในการสร้างกลไกความร่วมมือด้านการฝึกการรักษาสันติภาพในกรอบอาเซียน การฝึกอบรมฯ ดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่การฝึกการรักษาสันติภาพของอาเซียนในอนาคต อีกทั้งจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านการรักษาสันติภาพของกำลังพล ทท. โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 65 นาย เป็นฝ่ายไทย จำนวน 45 นาย และ อซ. จำนวน 20 นายการเยือนระหว่างศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพไทย ? สหพันฐรัฐมาเลเซีย

 More 

พล.ต.ณัฐวุฒิ สบายรูป ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร และคณะ รวม ๓ นาย เดินทางไปร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพไทย ? สหพันฐรัฐมาเลเซีย ครั้งที่ ๒ ระหว่าง ๑๐ ? ๑๓ พ.ค.๖๐ ณ เมือง พอร์ตดิ๊กสัน สหพันฐรัฐมาเลเซียส่งกาลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ

 More 

เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๗๔๕ จก.ยก.ทหาร ได้กรุณาให้โอวาท นโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ในโอกาสที่ น.ท.ปิยะนันท์ แก้วมณี ร.น. สังกัด ทร. เดินทางไปปฏิบ้ติหน้าที่ Planing Officer ในฝ่ายปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (Department of Peacekeeping Operations) ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐฯ ในฐานะบุคคลกรยืมตัว ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ๒ ปี โดยมีกาหนดการเดินทางใน ๑๖ พ.ค.๖๐ เวลา ๒๓๔๕การประชุมด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของอาเซียน

 More 

เมื่อ ๑๗ - ๑๙ พ.ค.๖๐ พ.อ. ณัฐพล แสงจันทร์ ผอ.กฝศ.ศสภ.ฯ น.อ.ธีระวัฒน์ ดวงจันทร์ ผช.ผอ.กผค.ศสภ.ฯ และ พ.ต.ธนกฤต ตีระแพทย์ ประจาแผนกกิจการชายแดน กมซ.สอซ.สนผ.กห. เข้าร่วมการประชุมสัมมนา คณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของอาเซียน ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ ๑๐ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้หัวข้อ ?Regional Cooperation on Global Peace Operations? โดยฝ่ายไทยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นา การสัมมนาในหัวข้อ การฝึกเตรียมความพร้อมก่อนการวางกาลัง (PDT)การประชุมแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง ศสภ.ไทย ? ยม.

 More 

พล.ต.ณัฐวุฒิ สบายรูป ผอ.ศสภ.ยก.ทหาร เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง ศสภ.ไทย ? ยม. ครั้งที่ ๕ ระหว่าง ๒๗ - ๓๐ มี.ค.๖๐ ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย ๖๐ ปี โดยมีผู้แทนจาก ศสภ.ยม จานวน ๒ นาย ประกอบด้วย พ.อ.Michael Uhrig ผบ.ศสภ.ยม. และ พ.ท. Matthias Pfeifer ผชท.ทหาร ยม./กรุงเทพฯการฝึกปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของกองทัพมาเลเซีย

 More 

น.ท.หญิง ญาดา เทียมทิพย์ ร.น. ทส.ผบ.นทพ. เข้าร่วมประชุมวางแผนการฝึกฯและเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญทางทหารของสหประชาชาติ ระหว่าง ๒ มี.ค. ? ๑ เม.ย. ๖๐ ณ เมือง พอร์ต ดิ๊กสัน สหพันธรัฐมาเลเซียการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางทหารในภารกิจรักษาสันติภาพ

 More 

ศสภ.ยก.ทหาร จัดการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางทหารในภารกิจรักษาสันติภาพ ขององค์การสหประชาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกในระบบบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call List) ประจำปี ๒๕๖๐ และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานรักษาสันติภาพของหน่วย จำนวน ๓๔ นาย (ประกอบด้วย บก.ทท. ๔ นาย ทบ. ๑๐ นาย ทร. ๑๒ นาย ทอ. ๔ นาย และ ตร. ๔ นาย) โดยอบรมภาควิชาการ ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย ๖๐ ปี บก.ทท. และฝึกภาคสนาม ณ พื้นที่ จว.ร.บ. และ ศร. จว.ป.ข. ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากต่างประเทศ จำนวน ๒ นาย ประกอบด้วย วิทยากรจาก ศสภ.ยม. ๑ นาย และ ศสภ.อซ. ๑ นายการฝึกเป็นหน่วยด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

 More 

การฝึกอบรมครูเพื่อการฝึกเป็นหน่วยด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพร่วมกับคณะฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถเคลื่อนที่ของสหประชาชาติ ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกด้านการรักษาสันติภาพของฝ่ายทหาร ตำรวจ และมิตรประเทศอาเซียน จำนวนรวม ๓๙ นาย ระหว่าง ๒๙ พ.ค. - ๙ มิ.ย.๖๐ ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย ๖๐ ปี โดยสหประชาชาติจะจัดส่งคณะฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถเคลื่อนที่ของสหประชาชาติ (MTT) จำนวน ๔ นาย มาทำการฝึกอบรมฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสันติภาพของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานการฝึกฯ ที่สหประชาชาติกำหนดไว้ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านยุทธการและการฝึก ไทย - อซ. ครั้งที่ ๙ (9th Thailand - Indonesia Joint Coordinated Operations and Exercise Sub - Committee : TIJCOESC)

 More 

พล.ท.ปริญญา ขุนนาศรี จก.ยก.ทหาร และ พล.ต. LODERWYK PUSUNG ผช.ผบ.ทสส.อซ.(ยก.) เป็นประธานร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านยุทธการและการฝึก ไทย - อซ. ครั้งที่ ๙ (9th Thailand - Indonesia Joint Coordinated Operations and Exercise Sub - Committee : TIJCOESC) ระหว่าง ๒๕ - ๒๘ ก.ค.๖๐ ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรีการประชุมความร่วมมือทางทหารระหว่างไทย - สหรัฐฯ ประจำปี ๖๐ (THAI TAC Senior Staff Talks 2017 : SST) ระหว่าง ๓๑ ก.ค. - ๔ ส.ค.๖๐ ณ บก.กกล.สหรัฐฯ

 More 

พล.ท.ปริญญา ขุนนาศรี จก.ยก.ทหาร และคณะ เดินทางไปร่วมการประชุมความร่วมมือทางทหารระหว่างไทย - สหรัฐฯ ประจำปี ๖๐ (THAI TAC Senior Staff Talks 2017 : SST) ระหว่าง ๓๑ ก.ค. - ๔ ส.ค.๖๐ ณ บก.กกล.สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก มลรัฐฮาวาย สหรัฐฯประชุมฝ่ายเสนาธิการระดับอาวุโส ไทย - สมม. ครั้งที่ ๖ (The 6th Thailand - Myanmar Senior Staff Talks Meeting)

 More 

พล.ท.ปริญญา ขุนนาศรี จก.ยก.ทหาร และคณะเดินทางไปร่วมประชุมฝ่ายเสนาธิการระดับอาวุโส ไทย - สมม. ครั้งที่ ๖ (The 6th Thailand - Myanmar Senior Staff Talks Meeting) ระหว่าง ๘ - ๑๐ ส.ค.๖๐ ณ เมืองตองยี รัฐฉาน สมม.จก.ยก.ทหาร พร้อมกำพล ยก.ทหาร ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

 More 

จก.ยก.ทหาร พร้อมกำพล ยก.ทหาร ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อ วันศุกร์ที่ ๒๘ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๖๓๐ - ๐๙๐๐ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง กห.ไทย - กห.อต. ประจำปี ๒๕๖๐ (Joint Australia - Thailand Defence Coordination Committee 2017 : JATDCC 2017)

 More 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง กห.ไทย - กห.อต. ประจำปี ๒๕๖๐ (Joint Australia - Thailand Defence Coordination Committee 2017 : JATDCC 2017) ระหว่าง ๑๑ - ๑๖ ก.ค.๖๐ ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย โดยมี พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสธ.ทหาร และ Mr.Scott Dewar ตำแหน่ง First Assistant Secretary International Policy Division กห.อต. เป็นประธานร่วม