ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ   ๑.รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     ๒.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้     ๓. กตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ     ๔.มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา     ๕. รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ     ๖. ไม่ขาดศีลธรรมศาสนา     ๗. เรียนรู้อธิปไตยของประชา     ๘. รักษาวินัยกฏหมายไทย     ๙.ปฏิบัติตามพระราชดำรัส     ๑๐.ไม่ขาด พอเพียงเลี้ยงชีพได้     ๑๑.ต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ     ๑๒.ไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม

วิสัยทัศน์ กรมยุทธการทหาร

กรมยุทธการทหาร เป็นองค์กรหลักที่ทันสมัยในการอำนวยการยุทธร่วมของกองทัพไทย เป็นที่เชื่อมั่นของเหล่าทัพ และเป็นที่ยอมรับของกองทัพมิตรประเทศ

ประเด็นด้านยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ

                        ประวัติความเป็นมา                   พันธกิจและการจัดหน่วย

ข่าวใหม่ที่น่าสนใจ...ดูทั้งหมด


การประชุมเชิงปฏิบัติ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ?การดำเนินความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศของกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่าง ๒๖ - ๒๙ เม.ย.๕๙ ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์...


การประชุมหารือ ความร...

พล.ท. ธงชัย สาระสุข จก.ยก.ทหาร และคณะรวม ๑๘ นาย เดินทางไปร่วมการประชุมหารือ ความร่วมมือด้านยุทธการในกรอบอาเซียน แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการพัฒนากองทัพ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกองทัพ...


เนื่องในวันสงกรานต์ ...

...


พลโท ธงชัย สาระสุข
เจ้ากรมยุทธการทหาร

ประกาศ


Link