ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ   ๑.รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     ๒.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้     ๓. กตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ     ๔.มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา     ๕. รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ     ๖. ไม่ขาดศีลธรรมศาสนา     ๗. เรียนรู้อธิปไตยของประชา     ๘. รักษาวินัยกฏหมายไทย     ๙.ปฏิบัติตามพระราชดำรัส     ๑๐.ไม่ขาด พอเพียงเลี้ยงชีพได้     ๑๑.ต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ     ๑๒.ไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม

วิสัยทัศน์ กรมยุทธการทหาร

กรมยุทธการทหาร เป็นองค์กรหลักที่ทันสมัยในการอำนวยการยุทธร่วมของกองทัพไทย เป็นที่เชื่อมั่นของเหล่าทัพ และเป็นที่ยอมรับของกองทัพมิตรประเทศ

ประเด็นด้านยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ

                        ประวัติความเป็นมา                   พันธกิจและการจัดหน่วย

ข่าวใหม่ที่น่าสนใจ...ดูทั้งหมด


การประชุมเตรียมการปร...

การประชุมเตรียมการประชุมฝ่ายเสนาธิการระดับอาวุโส (Senior Staff Talks:SST) ไทย - สมม. ครั้งที่ ๕ ณ ห้องประชุม ยก.ทหาร ชั้น ๕ บก.ทท. เมื่อ...


การจัดประชุมเตรียมกา...

การจัดประชุมเตรียมการประชุมฝ่ายเสนาธิการระดับอาวุโส ไทย - วน. ครั้งที่ ๕ (The 5th Thailand - Vietnam Senior Staff Talks) ใน ๒๑ มิ.ย.๕๙...


การประชุมเตรียมการปร...

การประชุมเตรียมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานความร่วมมือทางทหารระหว่าง กห.ไทย - กห.อต. ประจำปี ๒๕๕๙ (Joint Australia - Thailand...


พลโท ธงชัย สาระสุข
เจ้ากรมยุทธการทหาร

ประกาศ


Link